Kwozyn hiện lên và nói:

Không một nơi nào mà người ta lại

ghiền cà phê như ở Việt Nam.

Thậm chí khi chiên thịt,

họ cũng phải cho vào

một muỗng cà phê.

Không một nơi nào

mà người ta lại ghiền

cà phê như ở Việt Nam.

Thậm chí khi chiên thịt,

họ cũng phải cho vào

một muỗng cà phê.

Không một
nơi nào mà
người ta lại

ghiền cà phê
như ở Việt Nam.

Thậm chí
khi chiên thịt,

họ cũng phải
cho vào một

muỗng cà phê.